Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων-Airbnb

Περιεχόμενα

Traditional greek yard - airbnb

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Με το άρθ. 111 ν. 4446/2016 αναγνωρίστηκε η δυνατότητα για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η Airbnb είναι ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων.

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους. «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών».

Το αν επιτρέπεται η εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας για βραχυχρόνια μίσθωση, εξαρτάται βασικά από τον Κανονισμό της οικοδομής. Σε περίπτωση έλλειψης Κανονισμού, ο τρόπος χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνος με τον συνήθη προορισμό, που προκύπτει από τις λειτουργικές συνθήκες του οικοδομήματος, την τοποθεσία αυτού, τις συνθήκες της περιοχής που βρίσκεται η οικοδομή και να μη αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών (βλ. ΑΠ 1300/2014, ΑΠ 1044/2011 ΕΔΠ 2012/102, ΑΠ 36/2005 ΕλΔ 46/1463).(Ι. Κατράς, Δίκαιο οροφοκτησίας, 2020)

Μπορεί να ασκηθεί τόσο αγωγή όσο και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά συνιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται διαμέρισμά του ως τουριστικό κατάλυμα, εκμισθώνοντάς το μέσω ιστοσελίδων όταν η χρήση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό της πολυκατοικίας που απαγορεύει τη χρήση των ιδιοκτησιών ως ξενοδοχείων, στην έννοια των οποίων προσιδιάζουν τα τουριστικά καταλύματα.

Προϋποθέσεις υπαγωγής μίσθωσης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής μίσθωσης στην έννοια των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (άρθρο 111 παρ. 2 Ν 4446/2016).

Η βραχυχρόνια μίσθωση ενός ακινήτου, κατά την έννοια που προσδίδει στη λέξη «ακίνητο» η διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1 Ν 4446/2016, θα πρέπει να γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του άρθρου 111 παρ. 2 Ν 4446/2016.

Συγκεκριμένα, προϋποθέσεις κατά τον νόμο για να υπάγεται μια μίσθωση στις διατάξεις του άρθρου 111 Ν 4446/2016 είναι οι εξής:

  1. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής
  2. Αναγραφή αριθμού εγγραφής στο μητρώο σε κάθε ανάρτηση και μέσο προβολής
  3. Ειδικό σήμα λειτουργίας.

Aπό φορολογικής άποψης το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του Ν 4446/2016 (Α΄ 167), όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του N 4172/2013, όπως ισχύει.