Ηλεκτρονικά φαρμακεία

Περιεχόμενα

Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, κατά μία άποψη αποτελεί επί μέρους κλάδο της αποκαλούμενης “ηλεκτρονικής υγείας” (e-health), που εντάσσεται στην ονομαζόμενη e-economy or new economy. Στην πράξη όμως αφορά στην διακίνηση φαρμάκων μέσω του διαδικτύου (internet).

Στην Ε. Ε. ρυθμίζονται τα του ηλεκτρονικού εμπορίου με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2000, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό νομοθέτημα είναι το ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003), με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 αυτού, να αναφέρεται στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Τα τελευταία χρόνια, το ηλεκτρονικό εμπόριο κυρίως παραφαρμάκων μέσω των φαρμακείων είχε μεγάλη άνθηση. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που πωλούνται μέσω των ηλεκτρονικών φαρμακείων είναι συγκεκριμένα και αφορούν συμπληρώματα διατροφής, είδη υγιεινής διατροφής, προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς και πολλά άλλα. Ο νομοθέτης σε μια προσπάθεια ελέγχου αυτής της μορφής εμπορίου, απαγόρευσε στους φαρμακοποιούς να πωλούν μέσω διαδικτύου φάρμακα συνταγογραφούμενα ή μη.

Το 2014, με τον Ν 4316, άρθρο 4, νομοθετήθηκαν οι κανόνες λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Με την ως άνω νομοθέτηση, αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα λειτουργίας ηλεκτρονικού φαρμακείου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού, και Υγείας. Σύμφωνα με την εν λόγω  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και «με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ορίζεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το Ν.4316/2014

1. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήματος, ορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων.

2. Στους παραβάτες φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: α) χρηματικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και β) χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 11 του ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του ν. 4025/2011 με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Όποιος χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

Πηγές

  • Έφη Τζίβα Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων”, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2007.
  •  Πάνος Καπώνης, Φαρμακευτικό δίκαιο, τόμος Β’, σελ. 107, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2010.