Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με εμπορικό και εταιρικού δικαίου θεματολογία

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Διαδικασία σύστασης Ο.Ε Για να συσταθεί μία ομόρρυθμη εταιρία απαιτείται η σύμβαση δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση

Διαβάστε Περισσότερα

Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση Εταιρειών των ανωνύμων εταιρειών»» (ΦΕΚ Α΄4/13.6.2018).

Μετά από ενενήντα οκτώ έτη ο νόμος 2190/1920  που ρύθμιζε το καθεστώς λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών  έφτασε στο τέλος του με την ψήφιση του νόμου 

Διαβάστε Περισσότερα