Μισθώσεις Ακινήτων

Traditional greek yard - airbnb

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων-Airbnb

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Με το άρθ. 111 ν. 4446/2016 αναγνωρίστηκε η δυνατότητα για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η Airbnb είναι ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης

Διαβάστε Περισσότερα

Mισθώσεις

Mίσθωση πράγματος Mίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο μεν εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για

Διαβάστε Περισσότερα