Παράλληλος χρόνος ασφάλισης / διαδοχική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Περιεχόμενα

Διαδοχικής ασφάλιση e- ΕΦΚΑ

Με το άρθρο 34 του ν, 4670/2020 ορίζεται ο χρόνος ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ (εγκύκλιος 50/8.12.2020). Ολόκληρος ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή σύνταξης ενταχθέντα φορέα ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης. Από 1/1/2017 ο χρόνος που διανύεται στον e- ΕΦΚΑ λογίζεται ως χρόνος που έχει διανυθεί στον ενταχθέντα φορέα που ο ασφαλισμένος βάσει της απασχόλησής του, είχε υποχρέωση υπαγωγής πριν την ένταξη αυτού στον e- ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e- ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά, όπως και ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e- ΕΦΚΑ.

Παράλληλη ασφάλιση e- ΕΦΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, παράλληλη ασφάλιση είναι η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί σε δυο ή περισσότερους φορείς λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης, όπου έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε καθένα ενταχθέντα φορέα.

Εφόσον ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις ενός φορέα, ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης του φορέα αυτού θα αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης και δεν υπάρχει δυνατότητα να προσμετρηθεί μόνο μέρος του χρόνου του φορέα αυτού (άρθρο 36Α του ίδιου νόμου). Το τελικό ποσό της σύνταξης λοιπόν γίνεται με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισης σε όλους τους φορείς και καταβάλλεται το συμφερότερο- μεγαλύτερο ποσό.

Το άρθρο 32 του ανωτέρω νόμου (ν. 4670/2020) ορίζει ότι ο παράλληλος χρόνος που δεν έχει ληφθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λαμβάνεται υπόψη για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, με ετήσιο ποσό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε επιπλέον εισφορά κάθε έτους που έχει καταβληθεί. Η προσαύξηση αυτή της σύνταξης για την παράλληλη ασφάλιση εφαρμόζεται για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από τις 13/05/2016 και μετά, καθώς και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τια διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

Προκύπτει λοιπόν, ότι η επιλογή της εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι προς το συμφέρον του ασφαλισμένου διότι παρέχεται μεγαλύτερο ποσό σύνταξης αφού κατά τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι η προσμέτρηση του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρονικό σημείο, δεν είναι δυνατή καθώς η δήλωση περί συνυπολογισμού ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι δεσμευτική για τον ασφαλισμένο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Τόμος 55/2021-1