Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)-Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Περιεχόμενα

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)

(ΣΧΟΠ/1983, ΣΧΟΠΑΔ/2011, ΣΥΠΟΘΑ/2011)

 

Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων(ΣΥΠΟΘΑ)συγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοιίκησης στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας  και έχουν τις εξής αρμοδιότητες:α) εξετάζουν προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης β) ασκούν αρμοδιότητες των ΣΧΟΠ γ) γνωμοδοτούν σε αποφάσεις Αποκεντρωμένης (Ν 3852/2010) δ) διερευνούν παραβάσεις πορισμάτων ελεγκτών δόμησης ε)παράταση ΟΑ που διεκόπη χωρίς υπαιτιότητα του κυρίου στ)  παρέκκλιση συνοδών εγκαταστάσεων νεκροταφείων ε) γνωμοδοτούν για περίφραξη Ξενοδοχείων (ΠΔ 236/1984).

Με το άρθρο 33 του Ν.4030/2011 προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των ΥΔΟΜ  που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου και της νομοθεσίας  περί αυθαιρέτων για λόγους νομιμότητας, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

 

Συμβούλια  Αρχιτεκτονικής

(ΕΕΑΕ, ΕΠΑΕ, ΣΑ)

Τα «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής»(ΣΑ) συγκροτούνται  με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε περιφερειακή ενότητα  και είναι αρμόδια για την γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν:1)) Εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (όχι διαγωνισμοί – εσωτερικό). 2) Εργασίες σε διατηρητέα κτίρια ή χώρους. 3) Εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε αυτά από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.4) Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων (όχι διαγωνισμός). 5) Αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία. 6) Άδειες κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν πριν το έτος 1955. 7) Έγκριση διάσπασης ενιαίου κτιρίου κατοικίας (άρθρο 6 ΠΔ 24-05-1985) 8) Έγκριση οικοδόμησης σε μη άρτια οικόπεδα (άρθρο 25 του Ν 1337/1983). 9) Έγκριση οικοδόμησης για οικογενειακή στέγη (άρθρο 41 του Ν 1337/1983). 10) Αν προβλέπεται από διατάξεις η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 11) Έκδοση αδείας νομιμοποίησης αυθαιρέτων των παραπάνω.

12)  Eργασίες σε απόσταση <100 m από τη γραμμή παραλίας, ή με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό-Δευτερεύον-Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο). 13) Kτίρια που απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.