Κτηματολόγιο

Περιεχόμενα

Κτηματολόγιο και Κτηματογράφηση

Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος. Η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου προβλέπεται στο Ν 2308/1995, με τον οποίο ρυθμίζεται η διοικητική διαδικασία που ακολουθείται από την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση μέχρι και τις πρώτες εγγραφές. Η τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ρυθμίζεται από το Ν 2664/1998.

Στο Κτηματολογικό Δίκαιο (άρθρο 12, παρ. 1, περ. ιστ΄, ν. 2664/1998) εισάγεται μία γενική υποχρέωση καταχωρίσεως κάθε δικαιοπραξίας, δικαστικής αποφάσεως ή διοικητικής πράξης, για την οποία με βάση την κείμενη εκάστοτε νομοθεσία προβλέπεται εγγραφή στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία.

Το αίτημα της τυπικής δημοσιότητας ικανοποιείται στο πεδίο των ακινήτων με την μεταγραφή/εγγραφή των μεταγραπτέων/εγγραπτέων πράξεων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, που τηρούνται στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία ή με την καταχώριση των καταχωριζόμενων κατά νόμο πράξεων (άρθρο 12 ν. 2664/1998) και την συνακόλουθη εγγραφή των δικαιωμάτων στα κτηματολογικά βιβλία, που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, το οποίο διέπεται από τις αναγραφόμενες στο νόμο αρχές (άρθρο 1§1 εδ. α΄ ν. 2664/1998).

Εγγραπτέες έννομες σχέσεις

 • Κυριότητα
 • Δουλείες (πραγματικές και προσωπικές)
 • Υποθήκη/προσημείωση υποθήκης
 • Μεταλλειοκτησία
 • Επιφάνεια (ν. 3986/2011)
 • Κυριότητα του Κράτους επί ιαματικών πηγών
 • Μακροχρόνιες μισθώσεις
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
 • Χρονομεριστικές μισθώσεις
 • Περιορισμοί της εξουσίας διάθεσης
 • Αγωγές (ΚΠολΔ 220)
 • Κατασχέσεις

Νέα Διαδικασία Κτηματογράφησης ( Κτηματολόγιο )

 1. Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση (άρθρο 1 ν. 2308/1995)
 2. Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων (άρθρο 2 ν. 2308/1995)
 3. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων (άρθρα 3 και 3α ν. 2308/1995)
 4. Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 4 ν. 2308/1995).
 5. Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών εγγραφών (άρθρα 6Α ν. 2308/1995)
 6. Διάκριση των αιτήσεων διόρθωσης: Απλές αιτήσεις διόρθωσης που διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και αιτήσεις που παραπέμπονται στις Επιτροπές Επίλυσης Υποθέσεων Κτηματογράφησης (άρθρο 7Α)
 7. Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης (άρθρα 8, 8α και 8β ν. 2308/1995)
 8. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 11 ν. 2308/1995).
 9. Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για όλα τα ακίνητα της κτηματογραφηθείσας περιοχής με τη σημείωση ότι εκκρεμεί η εξέταση των αιτήσεων κατά το άρθρο 7Α (άρθρο 12 ν. 2308/1995).

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο Ελλάδος.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες