Υπηρεσίες Προστασίας Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-κινητής-ακίνητης-περιουσίας

Προστασία Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

Το γραφείο μας ασχολείται με ζητήματα όπως:

• Είδη Εγγυήσεων (Διάκριση μεταξύ Δανειολήπτη και Εγγυητή, μεταξύ Εμπράγματων Ασφαλειών και Προσωπικών Ασφαλειών, μεταξύ Περιορισμένης Εγγυήσεως και Απεριόριστης Εγγυήσεως)

• Μέτρα Πρόληψης (Καταχρηστικότητα Δανειστή/Τραπέζης, Εξωδικαστική Διευθέτηση: Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών και Οικειοθελής παράδοση περιουσιακών στοιχείων)

• Καταγγελία και Δικαστηριακή Διευθέτηση / Μέσα Άμυνας του Δανειολήπτη και του Εγγυητή (Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ και 933 ΚΠολΔ, Αίτηση Αναστολής)

• Η σημασία αυτόνομης άμυνας Εγγυητή (Ένσταση διζήσεως, Απόσβεση της εγγύησης: Απόσβεση της κύριας οφειλής – αφερεγγυότητα πρωτοφειλέτη – πλάνη εγγυητή)

• Ο Νόμος για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Νόμος Κατσέλη

• Μέσα επίσπευσης Πιστούχου/Τραπέζης (Ειδική Διαχείριση, Πώληση/Μεταβίβαση κόκκινων δανείων).

Σχετικά Άρθρα

Είδη Δανείων

  1)Τοκοχρεολύσια Δάνεια Το τοκοχρεολύσιο δάνειο αποτελεί σύνθετη αθροιστική ποσότητα στην οποία περιλαμβάνεται τόσο το κεφάλαιο του δανείου όσο και ο

Διαβάστε Περισσότερα »
Υπηρεσίες