Υπηρεσία Έκδοσης Golden Visa

Περιεχόμενα

Golden Visa

Έκδοσης Golden Visa στην Ελλάδα

Το γραφείο μας  με τη συνδρομή ενός δικτύουεκτιμητών ακινήτων, συμβολαιογράφων και δικηγόρων καταρτισμένων σε τομείς δικαίου όπως το εταιρικό, το εμπράγματο και  το δίκαιο ιθαγένειας  μπορούν να συμβάλλουν  προς το σκοπό έκδοσης της Golden Visa στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής σας π.χ. Κίνα, Τουρκία, Ρωσία, Λίβανος, Αίγυπτος, Ιράκ, Ιράν, Συρία, Ιορδανία, Ουκρανία κλπ

Η Χορήγηση άδειας διαμονής λόγω αγοράς ακινήτων, η λεγόμενη και Golden Visa, εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική της Ελληνικής Πολιτείας για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην χώρα. Η Ελληνική πολιτική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και επενδυτών, εκφράζεται με ένα πλέγμα διατάξεων, οι οποίες στοχεύουν σε περισσότερες κατηγορίες αλλοδαπών επενδυτών, προερχόμενων από τρίτες χώρες – εκτός της Ε.Ε, παρέχοντάς τους κίνητρα για να επενδύσουν στην Ελληνική αγορά.

Ειδικότερα ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν 4251/2014) περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν την παραμονή επενδυτών τρίτων χωρών, εκτός της Ε.Ε,  των οποίων οι επενδύσεις έχουν χαρακτηριστεί ως στρατηγικές επενδύσεις, μέσω της παροχής διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα (άρθρο 20 Ν.4251/2014) 

Δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος και δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες διαβίωσής τους χωρίς να ασκούν κάποια εργασία, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα.

«Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή» (άρθρο 20)

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ.
γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.
δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν 4002/2011.

ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων», όπως ισχύει.

2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

«Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.»

Με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Ως μέλη οικογένειας νοούνται ο/η σύζυγος, οι κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών και οι ανιόντες των συζύγων.

5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.
«Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»

6. Οι κατά τις παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

7. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή. Ο Οργανισμός Enterprise Greece, έχει επιμεληθεί έναν συνοπτικό οδηγό για άδειες διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα.

Στατιστικά Στοιχεία αναφορικά με τη Χρυσή Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα
Χορήγηση άδειας διαμονής λόγω επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρο 16 περ. Α’ , Β΄, Γ΄ Ν.4251/2014).

Ο Ν.4251/2014 « Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης κλπ διατάξεις» προβλέπει :

 • Α)οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα, χωρίς περιορισμούς ως προς τον τομέα ή την τοποθεσία υλοποίησής της, η οποία θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία, για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ για κάθε έναν εκ των επενδυτών (άρθρο 16 περ.Α΄Ν.4251/2014),
 • Β)προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων – επενδυτών, (οι οποίες διέπονται από ειδικό νομικό πλαίσιο που αναλύεται κατωτέρω), άρθρο 16 περ Β’ Ν.4251/2014) ,
 • Γ)είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε τίτλους και τραπεζικές καταθέσεις (άρθρο 42 του Ν.4605/2019). Αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε συγκεκριμένες μορφές τίτλων ή τραπεζική κατάθεση που υπερβαίνει σε αξία τα €400.000 [ΚΥΑ 46440/01.11.2019 (ΦΕΚ Β’)], άρθρο 16 περ Γ’ Ν.4251/2014.

Χορήγηση άδειας διαμονής λόγω επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρο 16 περ. Α’ Ν.4251/2014) 

 1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της επένδυσης, μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, για την υλοποίησή της και λειτουργία της.
 2. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης , η οποία αφορά το χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης.
 3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων η οποία εντός μηνός τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ανωτέρω υπηρεσία εντός μηνός εξετάζει την αίτηση και διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική εισήγηση προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες εθνικές θεωρήσεις εισόδου. Η αρμόδια προξενική αρχή σε περίπτωση καθυστέρησης διαβίβασης της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, και Ανάπτυξης, δύναται να χορηγεί της απαιτούμενες σχετικές άδειες θεωρήσεις εισόδου.
 4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία αυτής μετά την ολοκλήρωσή της.
 5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.
 6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα.
 8. . Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται «Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.»
 • Α) οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα, χωρίς περιορισμούς ως προς τον τομέα ή την τοποθεσία υλοποίησής της, η οποία θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία, για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ για κάθε έναν εκ των επενδυτών,
 • Β) προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων – επενδυτών, (οι οποίες διέπονται από ειδικό νομικό πλαίσιο), άρθρο 16 περ Β’ Ν.4251/2014) ,
 • Γ) είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε τίτλους και τραπεζικές καταθέσεις (άρθρο 42 του Ν.4605/2019), όπως αναφέρεται κατωτέρω. Αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε συγκεκριμένες μορφές τίτλων ή τραπεζική κατάθεση που υπερβαίνει σε αξία τα €400.000 [ΚΥΑ 46440/01.11.2019 (ΦΕΚ Β’)], άρθρο 16 περ Γ’ Ν.4251/2014)

Προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων - επενδυτών (άρθρο 16 περ. Β’ Ν.4251/2014, Ν. 4608/2019) 11

1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουμένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου (Visa D), μέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά επένδυση, που κρίνονται απαραίτητοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στον Ν 3894/2010.

Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, με την προσκόμιση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων χωρών με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

2. Στους ανωτέρω χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

3. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Οι Στρατηγικές Επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των νέων ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) που μπορούν να δημιουργήσουν κατά βιώσιμο τρόπο και το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου.

• α) «Στρατηγικές Επενδύσεις 1»: οι επενδύσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις που δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ), και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ,

• β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2»: οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ,

• γ) «Εμβληματικές Επενδύσεις»: αα) Οι επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στον κλάδο τους παγκοσμίως ή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονομία, και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ββ) Οι επενδύσεις στους τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των διακοσίων (200.000.000) εκατομμυρίων ευρώ,

• δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»: οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον τριάντα (30) νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ,

• ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 “Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα” (Α` 232) που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α` 144) για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI).

Χορήγηση άδειας διαμονής λόγω επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρο 16 περ. Γ΄ Ν.4251/2014)

• Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε τίτλους και τραπεζικές καταθέσεις (άρθρο 42 του Ν.4605/2019). Αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε συγκεκριμένες μορφές τίτλων ή τραπεζική κατάθεση που ισούται ή υπερβαίνει σε αξία τα τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000 €) [ΚΥΑ 46440/01.11.2019 (ΦΕΚ Β’)], άρθρο 16 περ Γ’ Ν.4251/2014).
Ειδικότερα : • α) Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία, η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο
• β) Εισφορά κεφαλαίου τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε ΑΕ Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
γ) Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και, συγκεκριμένα, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρ. 5 Ν 2367/1995 για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρ. 7 Ν 2992/2002 για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω οργανισμοί έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
•δ) Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τρία τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά της.
• ε) Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
• στ) Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ, τουλάχιστον.
• ζ) Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα, διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον: αα. Το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, τουλάχιστον, ββ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ε.Ε. απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτρόπων Κεφαλαιαγοράς και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
•η)Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον σε ΟΕΕ (Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον: αα. το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, τουλάχιστον και ββ. ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες