Όροι Συνεργασίας

΄Εγγραφη Αποδοχή (έστω και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) – ή η με οποιοδήποτε τρόπο εξόφληση της προς ημάς – της Οικονομικής Προσφοράς μας από τον εκάστοτε Εντολέα μας σας συνεπάγεται αυτόματα και ταυτοχρόνως και ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Εντολέα μας των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι στο σύνολο τους αποτελούν ουσιώδεις όρους της μεταξύ μας συμβάσεως Παροχής Νομικών και Δικηγορικών Υπηρεσιών προς τον Εντολέα μας:

1. Για την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα σχετική Συμφωνία και Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών – Δικηγορικών Υπηρεσιών – Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης – Υπηρεσιών Διαιτησίας θα ακολουθήσει διαδικασία καταχώρησης στις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές ώστε να καταστεί και φορολογικά έγκυρη [ακόμη όμως και σε περίπτωση μη καταχωρήσεως της (για οποιονδήποτε λόγο) στις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές η σχετική Σύμβαση τυγχάνει νομικά έγκυρη], με απότοκη συνέπεια να καθιστάμεθα αυτόματα υπόχρεοι ενώπιον τους για την καταβολή του εκάστοτε αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς και των λοιπών Φόρων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το αντίτιμο της σχετικής Παροχής Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια και μονοδρομιακά καθίσταται επιτακτική ανάγκη η εξόφληση της από τον Εντολέα μας.

2. Το σύνολο των υποθέσεων που οι Εντολείς μας μας έχουν προτείνει να μας αναθέσουν είναι σε κατάλογο αναμονής, και ξεκινάμε την επεξεργασία αυτών κατά σειρά προτεραιότητας με μοναδικό και απόλυτο κριτήριο την έγγραφη αποδοχή εκ μέρους τους της οικονομικής προσφοράς μας, τον ορισμό ακριβούς ημερομηνίας εξοφλήσεως μας, αλλά και την πραγματική και οριστική καταβολή του συνολικού σχετικού ποσού προς ημάς (διαφορετικά – και χωρίς να έχει εξοφληθεί η αμοιβή τους – είναι αδύνατον οι Συνεργάτες μας να εργαστούν επί της υποθέσεως σας, και μάλιστα υπέρ-σκελίζοντας χειρισμό υποθέσεων Εντολέων μας που ήδη μας έχουν εξοφλήσει), σε συνδυασμό με τις σχετικές προθεσμίες και το επείγον.

3. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν και δεν συντελεσθούν όλα τα ανωτέρω, τότε ημείς αναλαμβάνουμε καμία απολύτως διεκπεραίωση οιουδήποτε θέματος, και εκ προοιμίου δια της παρούσης μας γνωστοποιούμε στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους ότι δεν αναλαμβάνουμε και δεν χειριζόμαστε το σχετικό ζήτημα τους (το οποίο θα πρέπει να το διεκπεραιώσουν με συνδρομή τρίτων πλην ημών, αναλαμβάνοντας με δική τους ευθύνη την παρακολούθηση του, την τήρηση προθεσμιών και κάθε άλλης επιμέλειας τους που συνδέεται με αυτό).

4. Τα ηλεκτρονικά συστήματα μας παρακολουθήσεως των υποθέσεων που μας έχουν ανατεθεί, δίνουν δυνατότητα χειρισμού ζητημάτων και διαχέουν τις πληροφορίες και τις οδηγίες χειρισμού μεταξύ των Συνεργατών μας, μόνο αφού η συγκεκριμένη υπόθεση σημαίνεται ηλεκτρονικά ότι έχει οικονομικά εξοφληθεί, ενώ όταν παύσει να καλύπτεται οικονομικά και να προεξοφλούνται οι σχετικές ενέργειες, τότε αυτόματα το ηλεκτρονικό μας σύστημα κλειδώνεται και δεν επιτρέπει τον περαιτέρω χειρισμό της (οπότε και στην περίπτωση αυτή οι ενεργεία ή/και υποψήφιοι Εντολείς μας να θεωρούν δεδομένο ότι έχουμε παύσει να χειριζόμαστε περαιτέρω την όποια υπόθεση τους, για την οποία για οποιοδήποτε λόγο έπαυσαν να προκαταβάλλουν τις προϋπολογισμένες αμοιβές μας και σχετικά έξοδα).

5. Οι ενέργειες μας έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων και την προστασία των Εντολέων μας, ενώ δεσμευόμαστε για την προσπάθεια προσηκούσης διεκπεραιώσεως του ζητήματος τους κατά το μέσο συνήθη τρόπο και επιμέλεια των όμοιό-επιστημόνων μας, και δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυώμεθα οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Για την αμοιβή μας δεν έχει σημασία η τύχη των αιτημάτων των Εντολέων μας, δηλαδή αν οι αξιώσεις ας έγιναν δεκτές ή αν απορρίφθηκαν μερικά αιτήματα ή αν απορρίφθηκαν ολικά.

6. Τα αναγραφόμενα στα δικόγραφα πραγματικά περιστατικά και χαρακτηρισμοί είναι αποτέλεσμα του ιστορικού που οι Εντολείς μας μας παραδίδουν εγγράφως ή/και προφορικώς, οι δε Εντολείς μας αναλαμβάνουν αποκλειστικά σε κάθε περίπτωση τις συνέπειες αυτών, ενώ η συνομολόγηση της εκάστοτε Συμβάσεως Συνεργασίας μας αποτελεί και αυτόματη αποδοχή εκ μέρους των Εντολέων μας (και μάλιστα ρητώς και ανέκκλητα) ότι κάθε πραγματική και νομική ενέργεια μας που πραγματοποιήσαμε για λογαριασμό τους τυγχάνει της συναινέσεως τους και συμφωνίας τους και της προηγούμενης ανεπιφύλακτης εγκρίσεως τους, αναλαμβάνοντας οι Εντολείς μας αποκλειστικά τις συνέπειες αυτών, η δε αποδοχή – της οικονομικής μας προσφοράς και συμφωνίας – μας απαλλάσσει από κάθε σχετική ευθύνη ημών έναντι τρίτων (την οποία διατηρούν αποκλειστικά οι Εντολείς μας) και έναντι των Εντολέων μας (θετικών και αποθετικών).

7. Η παροχή των Υπηρεσιών μας γίνεται προς τους Εντολείς μας με τους Συνεργάτες μας Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νομικούς και λοιπούς υπαλλήλους μας ή/και πάσης φύσεως Συμβούλους μας που ημείς θα επιλέγουμε με αποκλειστικά δικά μας κριτήρια. Σε περίπτωση που οι Εντολείς μας επιθυμούν επιλογή Συμβούλων ή χειριστών της υποθέσεως τους εκτός της Ομάδος μας, φυσικά και σεβόμαστε την επιλογή τους, αν όμως κρίνουμε πως υπάρχει κίνδυνος για τα συμφέροντα τους από την επιλογή τους ή υποβαθμίσεως του Επιστημονικού ΄Εργου μας, διατηρούμε πάντα το αναφαίρετο δικαίωμα να παραιτηθούμε από την υπόθεση και από το χειρισμό της άνευ άλλου τινός, και ανεξαρτήτως της θελήσεως των Εντολέων μας, χωρίς να δημιουργείται κανενός είδους αξίωση σας προς τους Εντολείς μας, και παρακρατώντας το σύνολο της αμοιβής μας που έχουμε λάβει έως τότε.

8. Γίνεται φιλότιμη προσπάθεια από ημάς ώστε το σύνολο των εγγράφων και δικογράφων που θα συνταχθούν από ημάς να αποστέλλονται στους Εντολείς μας προς έγγραφη έγκριση (κυρίως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν για οποιοδήποτε λόγο να αποσταλούν αυτά στους Εντολείς μας, ή αν οι Εντολείς μας δεν ανταποκριθούν εγκαίρως και εγγράφως στη σχετική έγκριση, τότε έχουμε μονομερώς το δικαίωμα της επιλογής – και χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη ειδοποίηση των Εντολέων μας από υμάς – για το αν θα καταθέσουμε αυτό ή όχι, τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες δε της εν λόγω επιλογής μας αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι Εντολείς μας (ακόμη και της απώλειας σχετικών προθεσμιών).

9. Συνομολόγηση με οποιονδήποτε τρόπο της Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών προς τους Εντολείς μας, σημαίνει απόλυτα, ταυτόχρονα και αυτόματα ότι μπορούμε να καταθέτουμε και να παραλαμβάνουμε έγγραφα από οποιονδήποτε ως πληρεξούσιοι των Εντολέων μας, χωρίς καν την επίδειξη περαιτέρω πληρεξουσίου εγγράφου, ενώ επιπλέον ότι δυνάμεθα να καταθέτουμε οποιοδήποτε έγγραφο ενώπιον ή/και προς ή/και κατά οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ή/και Αρχής με μόνη την υπογραφή μας, ακόμη και χωρίς υπογραφή και σφραγίδα των Εντολέων μας, ενώ επιπλέον οι Εντολείς μας μας παρέχουν δικαστική πληρεξουσιότητα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τους εκπροσωπούμε και στο Δικαστήριο και να ενεργούμε όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της Δίκης, εκτός από εκείνες που ρητά εξαιρέθηκαν κατά τη χορήγηση αυτής, καθώς και εκείνες για τις οποίες απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα. Αν σε οποιαδήποτε απόφαση ή διαδικασία υπάρχει μνεία ότι παρασταθήκαμε για λογαριασμό των Εντολέων μας, και στο κύριο σώμα της απόφασης υπάρχει βεβαίωση ότι το δικαστήριο δίκασε κατ’ αντιμωλία των αντιδίκων, υπάρχει πλήρης απόδειξη για τον διορισμό μας ως δικαστικών πληρεξουσίων των Εντολέων μας.

10. Δεν τηρούμε αρχείο πρωτοτύπων εγγράφων των Εντολέων μας, αλλά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατά συνέπεια τα αντίγραφα εγγράφων που μπορούμε να προσκομίσουμε στους Εντολείς μας είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (και ίσως και κατά περίπτωση κάποια εξ αυτών τα κατέχουμε και σε αντίγραφα σε έντυπη μορφή, οπότε και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Εντολέων μας). Σε πρωτότυπη μορφή δεχόμαστε να παραλάβουμε από τους Εντολείς μας μόνο όσα έγγραφα, αξιόγραφα κτλ. είναι απαραίτητο να προσκομισθούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Αρχές απλώς για να τα παραδώσουμε ή επιδείξουμε σε αυτές. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή αυτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες ή Αρχές εις ημάς, είναι αποκλειστικά υποχρέωση των Εντολέων μας να ζητήσουν να σας τα παραδώσουμε και να τα παραλάβουν, διαφορετικά ακόμη και σε περίπτωση απωλείας ή καταστροφής τους για οποιονδήποτε λόγο, συμφωνείτε ήδη από την συνομολόγηση της Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών μας ότι ημείς ουδεμία ευθύνη έχουμε και καμία υποχρέωση για αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας των Εντολέων μας που είναι πιθανό να υποστούν.

11. Δεν αναλαμβάνουμε τη φύλαξη οποιουδήποτε εγγράφου ή αντικειμένου των Εντολέων μας, ακόμη όμως και αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό πραγματοποιηθεί, ήδη δε δια της συνομολόγησης της Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών μας, θεωρείτε ότι οι Εντολείς μας έχουν αυτόματα ρητώς και ανεπιφυλάκτως εκ του λόγου αυτού από οποιαδήποτε αξίωση έναντι ημών.

12. Με τη συνομολόγηση της Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών μας οι Εντολείς μας συνομολογούν και αποδέχονται ότι για κάθε έγγραφο και μελέτη που θα εκπονηθεί από ημάς, διατηρούμε αποκλειστικά τα πνευματικά τους δικαιώματα, ενώ επιπλέον αποδέχονται ότι κάθε απόφαση που θα εκδοθεί επί του ζητήματος τους έχουμε το δικαίωμα να τη δημοσιεύσουμε απονοματοποιημένη οπουδήποτε και ιδίως στην ιστοσελίδα μας www.oikonomakislaw.com, ενώ σε περίπτωση που οι Εντολείς μας διατηρούν Εταιρεία ή Επιχείρηση μας χορηγούν αυτόματα το δικαίωμα να αναρτήσουμε στην ανωτέρω ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μας ή ενημερωτικό μας έντυπο ότι τυγχάνουν Εντολείς μας, αναρτώντας επιπλέον εκεί και την επωνυμία της καθώς και το σήμα (που με οποιονδήποτε τρόπο) χρησιμοποιούν.

13. Οι Εντολείς μας έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την εντολή τους προς ημάς με μονομερή και απευθυντέα προς ημάς δήλωση βουλήσεως τους, η δε λύση της εντολής επέρχεται με την περιέλευση της δήλωσης βουλήσεως τους εις ημάς, είναι δυνατόν δε αυτή να γίνει και σιωπηρά, αρκεί να καταστήσουν οι Εντολείς μας γνωστή τη βούλησή τους προς ημάς. Σε κάθε δε περίπτωση – δικαιολογημένης ή αδικαιολόγητης ανακλήσεως την εντολή τους – δικαιούμαστε την αμοιβή μας κατά τη συμφωνία, έχοντας την υποχρέωση οι Εντολείς μας να μας καταβάλλουν και τις δαπάνες που είναι πιθανό να έχουμε πραγματοποιήσει προς εκτέλεση της εντολής και μέχρι την ανάκληση αυτής.

14. Η μεταξύ των Εντολέων μας και ημών συμφωνία – μετά την αποδοχή σας κατά τον ανωτέρω τρόπο – ορίζει την αμοιβή μας της παροχής υπηρεσιών μας προς αυτού, και δεν εξαρτάται από ουδεμία αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή, ενώ είναι πιθανό ανάλογα με την εξέλιξη της υποθέσεως και με το βαθμό δυσκολίας το ύψος της οικονομικής προσφοράς και αμοιβής μας να αναπροσαρμοσθεί προς τα άνω (αφού η εκάστοτε προτεινόμενη από ημάς προς τους Εντολείς μας Οικονομική Προσφορά είναι η ελάχιστη δυνατή για το χειρισμό της υποθέσεως τους), και δη και σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει περαιτέρω ικανός χρόνος απασχόλησης, αιφνίδια γεγονότα, αν αυτό δικαιολογείται από το είδος και την ποιότητα της επιστημονικής εργασίας και την επιμέλεια μας, αν αναλώθηκε περαιτέρω ικανός χρόνος για τη μελέτη και τη σύνταξη εγγράφων, λόγω περαιτέρω πολλών και ποικίλων νομικών θεμάτων της υπόθεσης, οπότε και οι Εντολείς μας θα ενημερώνονται εκ νέου εγγράφως. Τονίζεται ότι περαιτέρω έξοδα προς τρίτους (Δικαστικούς Επιμελητές, Συμβολαιογράφους, Πραγματογνώμονες, Μεταφραστές, Συμβούλους κτλ), έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της εντεταλμένης μας υπηρεσίας (π.χ. μετακίνησης, διατροφής, στέγασης), έξοδα για κρατήσεις υπέρ τρίτων, για αντίγραφα έγγραφων και πιστοποιητικών και φωτοτύπιση τους κτλ. καθώς και κάθε δαπάνη που είναι πιθανό να καταβάλουμε εξ ιδίων για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως των Εντολέων μας, τους επιβαρύνουν κατά περίπτωση επιπλέον, και τους ενημερώνουμε περιοδικά.

15. Περιπτωσιολογικά και ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά για ημάς) ο περιορισμός της οποιαδήποτε αγωγής, η μερική παραίτηση από το δικόγραφο, η ολική παραίτηση από το δικόγραφο, οι ανακλήσεις μηνύσεων, οι συμβιβασμοί κτλ. δεν επηρεάζουν και δεν μειώνουν τη συμφωνηθείσα αμοιβής μας, ενώ σε περίπτωση προβολής επικουρικής βάσης των δικογράφων, επιπρόσθετων ιστορικών και νομικών βάσεων της υπόθεσης, εισαγωγής εκ νέου της υπόθεσης προς συζήτηση βάσει της ίδιας ιστορικής και νομικής βάσης, οι αμοιβές μας ορίζονται κάθε φορά με νεότερη οικονομική συμφωνία με τους Εντολείς μας και θα τους επιβαρύνουν αναλόγως με επιπρόσθετη αμοιβή μας. Αν η ιστορική βάση δύο ή περισσότερων δικογράφων είναι κοινή, αλλά η νομική βάση τους είναι διαφορετική, τότε δικαιούμαστε ξεχωριστή αμοιβή για κάθε δικόγραφο, η οποία κάθε φορά θα ορίζεται με νεότερη συμφωνία. Σε περίπτωση εκδικάσεως υποθέσεως (μετά από ματαίωση της προηγούμενης εκδικάσεως ή επαναλήψεως της για οποιοδήποτε λόγο) που παρασταθούμε, δικαιούμαστε επιπρόσθετη αμοιβή μας, που θα ορίζεται με νεότερη συμφωνία κατά περίπτωση και κατά τον ίδιον ανωτέρω τρόπο. Δικαιούμαστε αμοιβή και για την παράσταση για αναβολή ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχών, Συμβουλίων ή Επιτροπών κτλ, η οποία θα ορίζεται κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία με τους Εντολείς μας. Σε περίπτωση επίτευξη συμβιβασμού διατηρούμε ακέραια την αμοιβή μας – ακόμη και αν στο ενδιάμεσο δεν έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως το σύνολο των διαδικασιών που μας έχουν αναθέσει και παρά το ότι μας τις έχουν εξοφλήσει – αν δε ο συμβιβασμός έγινε με συνδρομή μας ή/και με συνδρομή μας τότε δικαιούμαστε και αμοιβής μας επ΄ αυτού.

16. Η καταβληθείσα αμοιβή μας αλλά/και η αξίωση επί αυτής δεν καταλύεται, δεν απομειώνεται και δεν επιστρέφεται ακόμη και αν οι Εντολείς μας ανακαλέσουν για οποιοδήποτε λόγο την εντολή τους πριν την ολοκλήρωση της εργασίας που μας έχουν αναθέσει, ή/και ματαιωθεί αυτή για οποιοδήποτε λόγο, και αυτό διότι ήδη ημείς θα έχουμε προτάξει την υπόθεση έναντι άλλων προτεινόμενων υποθέσεων έτερων πιθανών Εντολέων μας προς ημάς, ενώ θα έχουμε ήδη οργανοδρομήσει τον χειρισμό της υποθέσεως και ήδη θα έχουμε αναλύσει την πρόταση μας για το νομικό χειρισμό της (που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο του Επιστημονικού ΄Εργου μας). Εξυπακούεται βέβαια ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις επιστρέφεται στους Εντολείς μας αυτούσιο κάθε έξοδο προς τρίτους που πιθανόν μας έχουν προκαταβάλει και δεν έχει στο ενδιάμεσο αναλωθεί. Απαγορεύεται ρητώς συμφωνία (που δεν αποδεικνύεται εγγράφως) μεταξύ των Εντολέων μας και ημών για μείωση της εκάστοτε αμοιβής μας, ενώ η μεταξύ των Εντολέων μας και ημών συμφωνία για επαύξηση της αμοιβής μας μπορεί να οριστεί και προφορικά, αποδεικνύεται δε με έγγραφα, όρκο ή ομολογία, η δε σιωπηρή κατάρτιση συμφωνίας για την επαυξημένη αμοιβή μπορεί να συναχθεί και από τη μακρόχρονη συνεργασία των Εντολέων μας και ημών ή/και την έλλειψη αντιρρήσεων σας.

17. Τονίζεται ότι οι Εντολείς μας οφείλουν την αμοιβή μας προς ημάς αλλά και ότι δεσμεύονται από τους όρους της μεταξύ μας Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών ως Εντολείς μας ακόμη και σε περίπτωση που δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με τον Κύριο της Υποθέσεως, και τυγχάνουν υπόχρεοι προς πληρωμή της αμοιβής μας αφού χορήγησαν προς ημάς την εντολή προς διεξαγωγή ή υπεράσπιση της υπόθεσης για την οποία αφορά η αμοιβή, παράλληλα, αλληλέγγυος και εις ολόκληρον με τον Κύριο της Υποθέσεως, αφού η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών συνεπάγεται ρητά, ανεπιφύλακτα και για λογαριασμό του κύριου της υποθέσεως, ότι οι Εντολείς μας ενεργούν για λογαριασμό του, και ότι η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε και κατά εντολή του Κυρίου της Υποθέσεως και εξουσιοδότηση του προς τους Εντολείς μας, και αποτελεί και δική του αποδοχή και δέσμευση του κατά τους όρους της Συμβάσεως.

18. Σε περίπτωση που οι Εντολείς μας έχουν χορηγήσει και σε άλλον Δικηγόρο το χειρισμό της εκάστοτε υποθέσεως παραλλήλως ή/και προγενεστέρως ή/και μετέπειτα από ότι την ανέθεσαν εις ημάς (και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ανεξάρτητα αν το έκαναν εν γνώσει μας ή μη) ή μας την ανέθεσαν μέσω έτερου Δικηγόρου (αρχικώς ή εν συνεχεία), οι Εντολείς μας συνεχίζουν να έχουν το σύνολο των προβλεπομένων υποχρεώσεων προς ημάς.