Αστικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με αστικού δικαίου θεματολογία. Αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, διαθήκη σε δικηγόρο, κληρονομικά, διατροφή, διαζύγιο, αποποίηση κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Με τον Κανονισμό  για τις κληρονομικές σχέσεις ΕΕ 650/2012 της 4ης Ιουλίου 2012, που δημοσιεύθηκε στις 27.7.2012 εισήχθη ο θεσμός  του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2015.

Διαβάστε Περισσότερα
Κυριότητα – Επικαρπία

Επικαρπία

Κυριότητα – Επικαρπία Επικαρπία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, με το οποίο παρέχεται η εξουσία στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί και να

Διαβάστε Περισσότερα

Χρησικτησία

Η χρησικτησία ρυθμίζεται κυρίως στα ΑΚ 1041-1055 και συνιστά περίπτωση πρωτότυπης κτήσης εμπράγματου δικαιώματος (κυριότητας και δουλειών) σε ακίνητα ή κινητά πράγματα. Το ΑΚ 1041,

Διαβάστε Περισσότερα

Mισθώσεις

Mίσθωση πράγματος Mίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο μεν εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για

Διαβάστε Περισσότερα

Δουλεία Διόδου

Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος παροχής διόδου καθορίζονται στα άρθρα 1012, 1014 και (για ειδική περίπτωση εκποιήσεως μέρους ακινήτου) 1015 ΑΚ. Βασική προϋπόθεση του περιορισμού (και

Διαβάστε Περισσότερα

Συναινετικό Διαζύγιο (άρ. 1438 και 1441 ΑΚ όπως τροποποιήθηκαν με το άρ. 22 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α/22.12.2017)

Μετά τις τελευταίες ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο

Διαβάστε Περισσότερα

Η Διατροφή συζύγου μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης(1391 και 1392 ΑΚ)

Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος διατροφής: 1) Η ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του δικαιούχου συζύγου (όχι η απορία του ενός και η ευπορία του άλλου, αφού

Διαβάστε Περισσότερα

Κληρονομητήριο

Κληρονομητήριο είναι το  πιστοποιητικό που παρέχεται με απόφαση του δικαστηρίου της κληρονομίας στον κληρονόμο, τον καταπιστευματοδόχο κ.λπ. και που αναφέρει τα σχετικά με την κληρονομία

Διαβάστε Περισσότερα