Διαζύγιο – Διατροφή

Αρθρογραφία σχετική με Διαζύγιο – Διατροφή – Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Συναινετικό Διαζύγιο (άρ. 1438 και 1441 ΑΚ όπως τροποποιήθηκαν με το άρ. 22 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α/22.12.2017)

Μετά τις τελευταίες ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο

Διαβάστε Περισσότερα

Η Διατροφή συζύγου μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης(1391 και 1392 ΑΚ)

Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος διατροφής: 1) Η ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του δικαιούχου συζύγου (όχι η απορία του ενός και η ευπορία του άλλου, αφού

Διαβάστε Περισσότερα

Η διατροφή των τέκνων

Το ανήλικο τέκνο, άγαμο ή έγγαμο, γνήσιο, αναγνωρισμένο, υιοθετημένο, έχει δικαίωμα διατροφής απέναντι στους γονείς του, όταν δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, ακόμη και αν έχει

Διαβάστε Περισσότερα

Το διαζύγιο

Ως διαζύγιο νοείται η λύση του γάμου κατά το χρόνο που ζουν και οι δύο σύζυγοι με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ορισμένους λόγους που προβλέπει

Διαβάστε Περισσότερα

Συναινετικό Διαζύγιο (άρ. 1438 και 1441 ΑΚ όπως τροποποιήθηκαν με το άρ. 22 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α/22.12.2017)

Μετά τις τελευταίες ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο

Διαβάστε Περισσότερα

Αλλαγές στην επιμέλεια τέκνου:

Επιμέλεια τέκνου Μια σημαντική διάταξη που αφορά τα ζητήματα της επιμέλειας περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, με το νέο

Διαβάστε Περισσότερα