Ομόρρυθμη Εταιρεία

Περιεχόμενα

Διαδικασία σύστασης Ο.Ε

Για να συσταθεί μία ομόρρυθμη εταιρία απαιτείται η σύμβαση δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό εμπορικό σκοπό.

Στην ομόρρυθμη εταιρία μπορούν να συμμετέχουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ανήλικοι ή τελούντες   σε δικαστική συμπαράσταση μπορούν να εκπροσωπηθούν από τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους.

Τα  νομικά πρόσωπα  που μπορούν να συμβληθούν είναι άλλη ομόρρυθμη εταιρία, η απλή και η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, η ΑΕ, η ΕΠΕ, ο συνεταιρισμός, και η ΙΚΕ. Εξ ορισμού αποκλείονται ενώσεις προσώπων, οι οποίες δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα.

Πως καταρτίζεται η εταιρική σύμβαση

Η σύμβαση με την οποία συστήνεται ομόρρυθμη εταιρία πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να κατατίθεται ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ν. 4441/2016) .

 Το έγγραφο σύστασης της ΟΕ αρκεί να είναι ιδιωτικό, εκτός αν το είδος της εισφοράς κάποιου από τους εταίρους απαιτεί δημόσιο έγγραφο, συνήθως συμβολαιογραφικό έγγραφο, π.χ. μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, οπότε για τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο .

Σε περίπτωση  που το έγγραφο αυτό περιέχει τους βασικούς όρους λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρίας καλείται καταστατικό.

Τα ουσιώδη στοιχεία του πρεπει να περιλαμβάνει ένα  καταστατικό είναι :

1Τα πλήρη ονόματα των εταίρων και η κατοικία τους

2. Η εταιρική επωνυμία

3. Η έδρα της εταιρίας

4. Η συμφωνία υποχρέωσης επιδίωξης κοινού εμπορικού σκοπού

5. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας

6. Υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Πως αποκτά η Ο.Ε νομική προσωπικότητα

Για να αποκτήσει η ομόρρυθμη εταιρία νομική προσωπικότητα και να συσταθεί έγκυρα απαιτείται καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ (άρθρο 251 παρ.2 ν. 4072/2012). Έτσι, για τη σύσταση της εταιρίας, οι συμβαλλόμενοι προσφεύγουν ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ν. 4441/2016) , δηλαδή της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και των πιστοποιημένων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 Σε περίπτωση που  από τον νόμο ή τη βούληση των μερών προβλέπεται συμβολαιογραφικός τύπος, τότε την καταχώριση μπορεί να την αναλάβει συμβολαιογράφος.

 Αν ο συμβολαιογράφος είναι πιστοποιημένος, τότε δύναται να καταχωρίζει και να δημοσιεύει ο ίδιος συμβολαιογραφικές πράξεις στο ΓΕΜΗ και να λειτουργεί ως Υπηρεσία Μια Στάσης.

H διαδικασία που ακολουθείται από τα ανωτέρω πρόσωπα  είναι η εξής:

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρίας  και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.

β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρίας.

γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η διαδικασία που ακολουθείται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης:

α) ελέγχει την αίτηση καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων, καθώς και την εταιρική σύμβαση/καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) διενεργεί προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών.

γ) χορηγεί απόδειξη καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού,

δ) αποστέλλει ανακοίνωση για τη σύσταση της εταιρίας, καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

ε) δημιουργεί Φάκελο και Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,

στ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. της Εταιρίας,

ζ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω παροχής πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS ) αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση για τη σύσταση της Εταιρίας, καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

θ) εγγράφει την Εταιρία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου.

ι) κατανέμει το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται, στην απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή, και

ια) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρίας.

Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνει και την καταχώριση στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο. Η καταχώριση ολοκληρώνεται και τα αποτελέσματα επέρχονται με την καταχώριση στον Φάκελο.

Με την αρχική καταχώριση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Με την  καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ, η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα .