Συναινετικό Διαζύγιο (άρ. 1438 και 1441 ΑΚ όπως τροποποιήθηκαν με το άρ. 22 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α/22.12.2017)

Περιεχόμενα

Hands of wife and husband signing divorce documents or premarital agreement

Μετά τις τελευταίες ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Βάση για την έναρξη της διαδικασίας αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου (άρ. 1441 ΑΚ).

Η συμφωνία αυτή συνάπτεται εγγράφως μεταξύ των συζύγων με την παρουσία και του πληρεξουσίου δικηγόρου του καθενός από αυτούς (δηλαδή απαιτείται παρουσία δύο δικηγόρων) και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων (όχι και των δικηγόρων) επί του εγγράφου της συμφωνίας επικυρώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη για τη συναινετική λύση του γάμου.

Η συμφωνία για τη λύση του γάμου μπορεί να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί προηγουμένως σε αυτούς η ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε η κοινή συμφωνία των συζύγων.

Όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συναινετική λύση του γάμου αποτελεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των γονέων/συζύγων για α) την επιμέλεια, β) τη διατροφή και γ) την επικοινωνία μαζί τους, που καθορίζεται εγγράφως με το ίδιο ή ξεχωριστό έγγραφο από εκείνο για τη συμφωνία της λύσης του γάμου η οποία  υπογράφεται όπως και η προαναφερόμενη για τη λύση του γάμου (δηλαδή από τους διαδίκους με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή από τους έχοντες την ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα δικηγόρους) και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον, ενώ υπάρχει και δυνατότητα σύναψης νέας με την ίδια διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου απαιτούνται:

  1. Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων → ενσωματώνεται στη συμβολαιογραφική πράξη και το πρωτότυπό της προσαρτάται σε αυτήν.
  2. η παρέλευση 10ημέρου από την επομένη της επικύρωσης των υπογραφών των συζύγων επί του εγγράφου της συμφωνίας από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή από την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας από τους δικηγόρους που έχουν ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για το οποίο δεν έχει παρέλθει μήνας από τη χορήγηση του. Εννοείται ότι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διάζευξης από τους πληρεξούσιους δικηγόρους πρέπει να είναι μεταξύ της πρώτης ημέρας από τη χορήγηση της πληρεξουσιότητας έως και την 20η από αυτήν.
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων, που προσαρτώνται στη συμβολαιογραφική πράξη, εκτός αν οι σύζυγοι είναι παρόντες με τις ταυτότητές τους ή άλλο ανάλογης ισχύος έγγραφο.
  4. Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, ένα για κάθε δικηγόρο, από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αν ο γάμος τελέστηκε στην αλλοδαπή, έγγραφο ανάλογης ισχύος, άρ. 41 Ν. 344/1976 )
  • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη σχετική πράξη, στην οποία ενσωματώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις προσαρτά, βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώνει τις συμφωνίες τους

. • Την πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους οι έχοντες ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  • Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί ο γάμος. Η πράξη μπορεί να κατατεθεί στο ληξιαρχείο οποτεδήποτε χωρίς να θεωρηθεί εκπρόθεσμη και να επισύρει την επιβολή προστίμων (βλ. υπ’ αρ. 5/06.02.2018 εγκύκλιο του ΥπΕσ.)