Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-εμπορικού-δικαίου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση   και διοίκηση  προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), τροποποιήσεις καταστατικού,   λειτουργία διοικητικών οργάνων, Συνέλευση εταίρων, αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης, προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης εταίρων, προστασία δικαιωμάτων εταίρου/εταίρων, προστασία από παράνομες ενέργειες διοίκησης, αποζημίωση κατά μελών διοίκησης, προβλήματα διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης),κλείσιμο εταιρείας (λύση και εκκαθάριση)

Επίσης ασχολούμαστε με την Εφαρμογή του νέου δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με το Ν.4548/2018., τη σύσταση  υπεράκτιων εταιρειών (οff shore)και το  Δίκαιο αξιογράφων – πάσης φύσεως θέματα σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικά ομόλογα, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες