Υπηρεσίες Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-εργατικού-και-ασφαλιστικού

ΕΡΓΑΤΙΚΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας με εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία χειρίζεται και παρακολουθεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης και ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης. Ασχολούμαστε με πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα, αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.
Αναλαμβάνουμε την προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, την ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας, ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων και  τη διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Διαθέτουμε εμπειρία στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, την άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, την παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, τα δικαιώματα για εφάπαξ και τις χρηματικές παροχές.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες