Υπηρεσίες Ιατρικού και Φαρμακευτικού Δικαίου

Περιεχόμενα

ιατρικό-φαρμακευτικό-δίκαιο

ΙΑΤΡΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει εξειδίκευση στη μελέτη της ιατρικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ασχολείται με θέματα που αφορούν την μεταβίβαση επιχείρησης φαρμακείου (συστέγαση-αποσυστέγαση) και τα σχετικά θέματα που προκύπτουν (σύνταξη συμφωνητικών, μισθωτηρίων, σύσταση εταιρίας κλπ)

Επίσης  αναλαμβάνουμε θέματα σχετικά με τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου και κληρονομικού φαρμακείου καθώς και την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από περιπτώσεις παραβίασης της φαρμακευτικής νομοθεσίας και λοιπών κανονισμών, από την επιβολή κυρώσεων και προστίμων από τον ΕΟΠΥΥ, την ΥΠΕΔΥΦΚΑ κ.ά. (εκπροσώπηση σε διοικητικούς φορείς ή δικαστήρια).

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες