Είδη Δανείων

Περιεχόμενα

  1)Τοκοχρεολύσια Δάνεια

Το τοκοχρεολύσιο δάνειο αποτελεί σύνθετη αθροιστική ποσότητα στην οποία περιλαμβάνεται τόσο το κεφάλαιο του δανείου όσο και ο τόκος εντός ισόποσων δόσεων οι οποίες πρέπει να καταβληθούν από τον δανειολήπτη. Τα τοκοχρεολύσια διακρίνονται σε δύο είδη: τα «σταθερά τοκοχρεολύσια» και τα «μεταβλητά τοκοχρεολύσια»

 2) Αλληλόχρεα Δάνεια ( Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού) Ο αλληλόχρεος λογαριασμός είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση κατά την οποία τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (ο έμπορος και η τράπεζα) συμφωνούν να συναλλάσσονται τηρώντας έναν ή περισσότερους λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται οι μεταξύ τους απαιτήσεις.

3)Στεγαστικά Δάνεια

Πρόκειται για το δανεισμό ενός χρηματικού ποσού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά ενός ακινήτου ή ακόμα και για την συντήρηση του το οποίο αποτελεί την κατοικία ή την επαγγελματική στέγη του δανειολήπτη. Το συγκεκριμένο τύπο δανείου μπορούν να το αιτηθούν και άτομα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως για παράδειγμα οι πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλιννοστούντες κ.α. Τα δάνεια αυτά αποτελούν ειδικές κατηγορίες των στεγαστικών καθώς παρέχουν διάφορες διευκολύνσεις λόγω συνθηκών.

4)Καταναλωτικά Δάνεια

Το καταναλωτικό δάνειο είναι το δάνειο το οποίο χορηγείται προκειμένου να καλυφτούν προσωπικές ανάγκες με σκοπό την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες συνήθως δεν ξεπερνούν το ποσό των 25.000 ευρώ.

5)Προσωπικά Δάνεια

Σε αυτόν τον τύπο δανείου ο δανειολήπτης δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει ούτε να προσκομίσει στην Τράπεζα έγγραφα που να αποδεικνύουν το σκοπό της δανειοδότησης, ενώ συνήθως το ποσό δεν ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. Δεν απαιτεί την χορήγηση κάποιου είδους κινητής ή ακίνητης ασφάλειας και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης η τράπεζα αναζητά οπουδήποτε είδος περιουσίας βρεθεί διαθέσιμο από τον δανειολήπτη. Ένα είδος προσωπικού δανείου είναι και το Ανοιχτό Δάνειο.

6)Δάνειο Αυτοκινήτου

Το συγκεκριμένο δάνειο μπορούμε να το αιτηθούμε για την αγορά ενός νέου καινούριου αυτοκινήτου ή για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Πρόκειται για έναν συνήθως βραχυχρόνιο τύπο δανείου, δηλαδή η διάρκεια του περιορίζεται στην διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Επίσης διακρίνεται σε άμεσο και έμμεσο δάνειο. Άμεσο δάνειο αυτοκινήτου έχουμε όταν η Τράπεζα χορηγεί το δάνειο στον καταναλωτή/δανειολήπτη ενώ έμμεσο δάνειο όταν μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων λειτουργεί ως μεσάζων στην παροχή του δανείου.

7)Επιχειρηματικά Δάνεια Τα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία χορηγούνται σε δανειολήπτες οι οποίοι είναι επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ένα επαγγελματικό δάνειο δίνεται προκειμένου να καλυφθούν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα με το είδος του δανειολήπτη και συνδέονται με τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρηματικού δανείου είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, το γνωστό με τον αγγλικό όρο leasing.

Άλλα είδη Δανείων  είναι τα φοιτητικά δάνεια , οι πιστωτικές κάρτες και η δυνατότητα υπερανάληψης