Labor and Insurance Law

Labor and Insurance Law

Εργατικό ατύχημα

1)Η έννοια του «Εργατικού Ατυχήματος» Η Νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένα ποια από τα ατυχήματα είναι εργατικά. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του ΑΝ 1846/1951 και συγκεκριμένα

Read More »