Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΕΦΚΑ

Περιεχόμενα

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όπου και υποβάλλεται η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αφορά και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Συνήθως οι ρυθμίσεις έχουν ένα χρονικά περιορισμένο και όχι μόνιμο χαρακτήρα, δίνουν όμως τη δυνατότητα στους οφειλέτες έναντι μικρής προκαταβολής να ρυθμίσουν σε πολλές δόσεις την οφειλή τους, συχνά με σημαντικές μειώσεις από τα διοικητικά πρόστιμα. Η ρύθμιση που γίνεται με επιφύλαξη δε σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της οφειλής από τον υπόχρεο ο οποίος μπορεί να την αμφισβητήσει δικαστικά. Γενικά, η ρύθμιση δε μπορεί να αφορά μόνο τμήμα της οφειλής και χάνεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, αναστέλλεται η εκτέλεση των αναγκαστικών μέτρων καθώς και η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Ειδικότερα η παραγραφή αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης. Διατηρούνται όμως οι κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες.

Δικαιώματα των φορέων μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση

Στο άρθρο 18 του ν. 4578/2018 ορίζονται τα δικαιώματα των φορέων μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση. Συγκεκριμένα οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα α) να εγγράφουν υποθήκες στα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, ή εγγυητών για οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση και β) να μη χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται Βεβαίωση Οφειλής η οποία αποδίδεται στον Φορέα το ποσό του ύψους της οφειλής. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνουν σε παρακράτηση ποσοστού των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα, μέχρι του ύψους των οφειλών κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τα παρακρατούμενα ποσά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

Στο άρθρο 3 παρ 1 του ν. 4554/2018, ορίζεται ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την παράλληλη ασφάλιση σε δυο ή περισσότερους φορείς, δύνανται να διαγράφονται, όπως επίσης και τόκοι και προσαυξήσεις. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Άγγελος Στεργίου, εκδόσεις Σάκκουλα 4η έκδοση 2022