Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Περιεχόμενα

Happy retirement

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από την νομοθεσία ηλικία. Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με τις διατάξεις της περ. 6 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρ. 2 του Ν. 4336/15 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.11321/οικ.47523/1570/2015 Υ.Α., ισχύει ότι:

Από 1/1/2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτούνται εναλλακτικά:

1. Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 ετών ασφάλισης ή

2. Η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και 15 ετών ασφάλισης

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 15 ετών ασφάλισης.

Από τις ρυθμίσεις των νέων ορίων ηλικίας ρητώς εξαιρούνται:

• όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 18/8/2015,
• οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Επίσης εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που ήδη είχαν υπαχθεί απευθείας στα όρια ηλικίας των 62 και των 67 ετών.

Μειωμένη Σύνταξη

Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη προβλέπονται στο άρθρο 20 του Νόμου 4997/2022 (μίνι ασφαλιστικό) που ψηφίστηκε πρόσφατα. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης αλλά όχι την απαιτούμενη ηλικία. Η μείωση υπολογίζεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ημέρα συνταξιοδότησης έως την ημέρα συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη.


Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης δεν υπάρχει σε όλα τα τέως Ταμεία, που συγχωνεύθηκαν στον ΕΦΚΑ, αλλά αν οι ασφαλισμένοι είχαν έστω και μια ημέρα στην ασφάλιση του ΙΚΑ τότε μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, αν έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες). Σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος παλαιών ασφαλισμένων, για τη θεμελίωση του σχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πρέπει να πληρείται και η ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση.